Home » training en advies voor bouw & vastgoed » Programmas » ISO 55000 Assetmanagement

ISO 55000 Assetmanagement

De ISO 55000 serie is de internationale norm voor doelmatig, duurzaam en kosteneffectief asset management. Op basis van de ISO 55001 kan een (certificeerbaar) managementsysteem worden geïmplementeerd waarmee u de interne en externe processen optimaal afstemt op de visie, doelstellingen en strategie van de vastgoedeigenaar. Integrale samenwerking tussen marktpartijen is daarbij een (noodzakelijk) middel en geen doel op zich.

Door toepassing van ISO 55000 worden de strategische doelen van de vastgoedeigenaar ‘SMART’ vertaald naar prakische complexstrategieën, met een eenduidige kwaliteitsdefinitie en afgestemd op de expoitatiehorizon. Daarbij wordt tijdig rekening gehouden met de behoeften, wensen en eisen van relevante stakeholders. Daarmee is ISO 55000 het internationale alternatief voor Resultaatgericht Samenwerken, en de ISO 55001 het internationale alternatief voor het VGO-keur.

Een goede vertaling van de strategische doelen van de vastgoedeigenaar naar de kwalitatieve, functionele eigenschappen van het vastgoed is binnen ISO 55000 een voorwaarde. Samenwerking en afstemming in de keten zijn een (noodzakelijk) middel om de doelstellingen van de vastgoedeigenaar te bereiken. Daarmee onderscheidt ISO 55000 zich van de praktijk van RGS, waar de aansluiting van de kwaliteit van het vastgoed op de strategie van de vastgoedeigenaar ondergeschikt lijkt, en de nadruk vaak ligt op het proces van samenwerken, met als risico dat samenwerken een doel op zich wordt.

De ISO 55000 is een erkend instrument waarmee eigenaren van vastgoed, service providers en toezichthouders gezamenlijk het beheer van vastgoed kunnen optimaliseren. Op basis van ISO 55001 kan een (certificeerbaar) managementsysteem worden opgezet en geïmplementeerd. Zowel vastgoedeigenaren als ‘service providers’ (onderhoudsbedrijven) kunnen het ISO 55001 certificaat behalen. Voor vastgoedeigenaren is ISO 55000 een goede tool om de asset management functie (verder) te professionaliseren. Voor onderhoudsbedrijven is het een krachtig middel om de transitie van capaciteitsleverancier of meedenker naar ‘vastgoedadviseur’ af te ronden. 

Door middel van certificering kunnen partijen hun assetmanagement-competenties ook objectief aantonen en is de vastgoedeigenaar verzekerd van periodieke toetsing op het voldoen aan de principes van goed assetmanagement.

Informatie tabs

Informatie aanvragen

Op basis van één of twee intakegesprekken kunnen we een projectvoorstel uitwerken op basis van een vaste, aangenomen begroting, inclusief de garantie. De begroting is met name afhankelijk van de in de organisatie aanwezige competenties en het gekozen toepassingsgebied (scope) van het assetmanagementsysteem.

Neem vrijblijvend contact op voor informatie:

Aanpak

bpo-axsys past de ISO 55000 toe door het opzetten van een managementsysteem volgens de eisen van ISO 55001. Hiervoor is in eigen huis een beproefd model ontwikkeld, waarmee ook ‘service providers’ kunnen worden voorbereid op certificering.

Het assetmanagementsysteem wordt opgezet op basis van uw visie, ambities en strategie als vastgoedadviseur in de keten. We stellen vast hoe uw organisatie bijdraagt aan het realiseren van de assetmanagementdoelstellingen van de vastgoedeigenaar, en hoe rekening wordt gehouden met verwachtingen van belangrijke ‘stakeholders’.  We brengen in kaart welke competenties binnen de organisatie aanwezig (moeten) zijn, en hoe de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie zijn ingericht. Waar nodig worden competenties (verder) ontwikkeld en de processen aangepast.

Samen met de directie en het management stellen we vervolgens vast hoe de prestaties van het assetmanagementsysteem worden gevolgd en geëvalueerd, zodat er een cyclus van continue verbetering ontstaat.

Het assetmanagementsysteem wordt gedocumenteerd met behulp van ons 1 pagina strategiemodel en Flow Charts die worden gegenereerd in Microsoft Visio en gepubliceerd als PDF. Optioneel is de bouw van het systeem in Microsoft Sharepoint, hiermee wordt het mogelijk de processen en de informatie te digitaliseren, en kunnen er functionaliteiten worden toegevoegd (apps).

Garantie

Op basis van onze aanpak garanderen wij een succesvolle certificering. Als er tijdens de certificering toch onvolkomenheden worden vastgesteld, repareren wij deze kosteloos.

Geen data gevonden voor deze training

Datasheet

Programmaduur: 
6 – 18 maanden

Actuele blogberichten

© Copyright bpo-axsys 2022